REKRUTACJA 2018/19

UWAGA RODZICE !!!

OD DNIA 7 MAJA- REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLA.
ZAPRASZAMY DO KANCELARII PRZEDSZKOLA.
Załącznik

do zarządzenia dyrektora przedszkola NR 8/17/18 z dnia 31.01.2018R

REGULAMIN REKRUTACJI do Publicznego Przedszkola nr 2 w Pszowie na rok szkolny 2018/19


1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w przedszkolu na wolne miejsca.

2. Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną na czele z przewodniczącym, składającą się z członków rady pedagogicznej.

3. Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna złożenie do dyrektora przedszkola przez rodzica lub prawnego opiekuna kandydata prawidłowo wypełnionego wniosku o przyjęcie do przedszkola w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.

4. Do wniosku o przyjęcie do przedszkola należy w wyznaczonym terminie dołączyć

dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata ustalonych kryteriów rekrutacyjnych.

5. Rodzic lub opiekun prawny kandydata może złożyć wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola maksymalnie do 3 przedszkoli na terenie miasta.

6. W postępowaniu rekrutacyjnym w pierwszej kolejności biorą udział kandydaci zamieszkujący na obszarze miasta Pszów.

7. Za miejsce zamieszkania kandydata zgodnie z art. 26 § 1 Kodeksu Cywilnego traktuje się miejsce zamieszkania jego rodziców.

8. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
9. Wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość – 1 pkt
10. Przez wielodzietność rodziny rozumie się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

11. Przez rodzica samotnie wychowującego dziecko rozumie się wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

12. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria ustalone przez Radę Miejską w Pszowie uchwałą nr XXVI/200/2017 z dnia 29 marca 2017r.

1) dziecko którego oboje rodzice lub opiekunowie prawni posiadają zatrudnienie lub studiują w trybie dziennym lub wykonują działalność gospodarczą - 5 pkt

2) dziecko , którego jeden z rodziców lub opiekun prawny jest zatrudniony lub studiuje w trybie dziennym lub prowadzi działalność gospodarczą -1 pkt
3) dziecko którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola - 1 pkt

4) dziecko posiadające opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniem niezwłocznej potrzeby objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym - 2 pkt
5) rodzina dziecka korzysta z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej - 2pkt
13. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów na pierwszym etapie
rekrutacji to odpowiednio dla:
kryterium 1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata- załącznik nr 2

kryterium 2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

kryterium 3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub

akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka ( pojęcie to oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji

orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem - załącznik nr 3

kryterium 4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

14. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów na drugim etapie rekrutacji to odpowiednio dla:

kryterium 1) oświadczenie potwierdzające zatrudnienie obojga rodziców lub studiowanie w trybie dziennym lub prowadzeniu działalności gospodarczej - załącznik nr 4

kryterium 2) oświadczenie potwierdzające zatrudnienie rodzica lub studiowanie w trybie dziennym lub prowadzeniu działalności gospodarczej - załącznik nr 5

kryterium 3) oświadczenie potwierdzające uczęszczanie rodzeństwa dziecka do danego przedszkola - załącznik 6

kryterium 4) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej

kryterium 5) zaświadczenie o korzystaniu z pomocy wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

15. Orzeczenia, wyroki, akty zgonu i poświadczenia objęcia dziecka pieczą zastępczą są składane w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica.

16. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców kandydata dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez

przewodniczącego, lub może zwrócić się do Burmistrza Miasta o potwierdzenie tych okoliczności.

17. O przyjęciu kandydata do przedszkola decyduje łączna liczba zebranych punktów najpierw podczas pierwszego etapu rekrutacji a następnie podczas drugiego etapu oraz obowiązek realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6-letnie ( rocznik 2012) i prawo do objęcia wychowaniem przedszkolnym dzieci od 3 do 5lat ( roczniki 2015 - 2013).

18. Rodzic po stwierdzeniu zakwalifikowania kandydata do przedszkola przez komisję

rekrutacyjną ma obowiązek w określonym czasie dokonać u dyrektora przedszkola potwierdzenia wyboru przedszkola, do którego dziecko zostało przyjęte.

19. Brak potwierdzenia, o którym mowa wyżej jest równoznaczne z rezygnacją i zwolnieniem miejsca.

20. Na wolne po drugim etapie rekrutacji miejsca przeprowadza się wg. wcześniej omówionych zasad postępowanie uzupełniające.

21. Kwalifikacja dzieci do grup rannych i popołudniowej odbędzie się z przyjęciem zasady, że pierwszeństwo przydzielenia dziecka do grupy rannej mają dzieci , których oboje rodzice/ prawni opiekunowie posiadają zatrudnienie lub studiują w trybie dziennym lub prowadzą działalność gospodarczą oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne.

22. W rekrutacji na rok szkolny 2018/19 obowiązują terminy postępowania rekrutacyjnego określone zarządzeniem nr BM.0050.7.2018 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 10 stycznia

Przedszkolowo.pl logo